1008 Names Of Lord Krishna In Hindi | भगवान कृष्ण के नाम

 lord krishna names in hindi

जय श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है।भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं और सभी के प्रति करुणा रखने वाले कृष्ण जी के नाम भी अनेकों हैं। श्री कृष्ण जी को कई नामों से जाना जाता है जो अधिकतर उनकी लीलाओं के प्रतीक के रूप में हैं, आइयें जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण के 1008 नाम

names of lord krishna

हरये
देवकीनंदनाय
कंसहन्त्रे
परात्मने
पीताम्बराय
पूर्णदेवाय
रमेशाय
कृष्णाय
परेशाय
पुराणाय
सुरेशाय
अच्युताय
वासुदेवाय
देवाय
धराभारहर्त्रे
कृतिने
राधिकेशाय
परस्मै
भूवराय
दिव्यगोलोकनाथाय
सुदाम्नस्तथाराधिकाशापहेतवे
घृणिने
मानिनीमानदाय
दिव्यलोकाय
लसद्गोपवेशाय
अजाय
राधिकात्मने
चलत्कुण्डलाय
कुंतलिने
कुन्तलस्रजे
कदाचिद्-राधाया रथस्थाय
दिव्यरत्नाय
सुधासौधभूचारणाय
दिव्यवाससे
कदावृन्दकारण्यचारिणे
स्वलोके महारत्नसिंहासनस्थाय
प्रशान्ताय
महाहंसभैश्चामरैर्वीज्यमानाय
चलच्छत्रमुक्तावलीशोभमानाय
सुखिने
कोटिकन्दर्पलीलाभिरामाय
क्वणन्नूपुरालंकृतांघ्रये
शुभांघ्रये
सुजानवे
रंभाशुभोरवे
कृशांगाय
प्रतापिने
इभशुण्डासुदोर्दण्डखण्डाय
जपापुष्पहस्ताय
शातोदरश्रिये

Lord Krishna Names

महापद्मवक्षः स्थलाय
चन्द्रहासाय
लसत्कुंददंताय
विम्बाधरश्रिये
शरत्पद्मनेत्राय
किरीटोज्ज्वलाभाय
सखीकोटिभिर्वर्त्तमानाय
निकुंजे प्रियाराधयारास सक्ताय
नवांगाय
धराब्रह्मरुद्रादिप्रार्थितसंधरा भारदूरीक्रियार्थं प्रजाताय
यदवे
देवकीसौख्यदाय
बंधनच्छिदे
सशेषाय
विभवे
योगमायिने
विष्णवे
व्रजे नंदपुत्राय
यशोदासुताख्याय
महासौख्यदाय
बालरूपाय
शुभांगाय
पूतनामोक्षदाय
श्यामरूपाय
दयालवे
अनोभंजनाय
पल्लवांघ्रये
तृणावर्त्तसंहारकारिणे
गोपाय
यशोदायशसे
विश्वरूपदर्शिने
गर्गदिष्टाय
भाग्योदयश्रिये
लसद्वालकेलये
सरामाय
सुवाचाय
क्वणन्नूपुरैः शब्दयुजे
जानुहस्तैर्व्रजशांगणेरिंगमाणाय
दधिस्पृशे
हैयंगवीदुग्धभोक्त्रे
दधिस्तेयकृते

Lord Krishna Names For Baby Boy

दुग्धभुजे
भांडभेत्रे
द्भुक्तवते
गोपजाय
विश्वरूपाय
प्रचण्डांशुचण्डप्रभामण्डितांगाय
यशोदाकरैर्बन्धनप्राप्ताय
आद्याय
मणिग्रीवमुक्तिप्रदाय
दामबद्धाय
कदा व्रजे गोपिकाभिः नृत्यमानाय
कदानन्दसन्नन्दकैर्लाल्यमानाय
कदागोपनन्दांकाय
गोपालरूपिणे
कलिन्दांगजाकूलगाय
वर्तमानाय
घनैर्मारुतेश्छन्नभाण्डीरदेशे नन्दहस्ताद् राधया गृहीतवराय
गोलोकलोकागते महारत्नसंघैर्युतैकदम्बावृतनिकुंजे राधिकासद्विवाहे ब्रह्मणा प्रतिष्ठानगताय
साममन्त्रपूजिताय
रसिने
मालतीनां वनेऽपि प्रियाराधया सह राधिकार्थं रासयुजे
रमेशः धरानाथाय
आनंददाय
अनिकेताय
वनेशाय
धनिने
सुन्दराय
गोपिकेशाय
कदा राधया नन्दगेहे प्रापिताय
यशोदाकरैर्लालिताय
मन्दहासाय
क्वापि भयिने
बृन्दारकारण्यवासिने
महामन्दिरवासकृते
देवपूज्याय
वने वत्सचारिणे
महावत्सहारिणे
बकारये
सुरपूजिताय
अघारिनाम्ने
वने वत्सकृते
गोपकृते
गोपवेशाय
कदाब्रह्मणा संस्तुताय
पद्मनाभाय
विहारिणे
तालभुजे
धेनुकारये
सदा रक्षकाय
गोविषार्ति-प्रणाशीकलिन्दांगजाकूलगाय
कालियस्य दमिने

All Names Of Lord Krishna

फणेषु नृत्यकारिणे
प्रसिद्धाय
सलीलाय
शमिने
ज्ञानदाय
कामपूराय
गोपयुजे
गोपाय
आनंदकारिणे
स्थिराय
अग्नियुजे
पालकाय
बाललीलाय
सुरागाय
वंशीधराय
पुष्पशीलाय
प्रलम्बप्रभानाशकाय
गौरवर्णाय
बलाय
रोहिणीजाय
रामाय
शेषाय
बलिने
पद्मनेत्राय
कृष्णाग्रजाय
धरेशाय
फणीशाय
महासौख्यदाय नीलाम्बराभाय
अग्निहारकाय
ब्रजेशाय
शरद्ग्रीष्मवर्षाकराय
कृष्णावर्णाय
ब्रजे गोपिकापूजिताय
चीरहर्त्रे
कदम्बस्थिताय
चीरदाय
सुन्दरीशाय
सुधानाशकृते
यज्ञपत्नीमनः स्पृशे
कृपाकारकाय
केलिकर्त्रे
अवनीशाय
ब्रजेशक्रयागप्रणाशाय
अमिताशिने
शुनासीरमोहप्रदाय
बालरूपिणे
गिरिपूजकाय
नन्दपुत्राय
अगधाय
कृपाकृते
गोवर्द्धनोद्धारिनाम्ने
वातावर्षाहराय
रक्षकाय
व्रजाधीशगोपांगनाशंकिताय
अगेन्द्रोपरिशक्रपूज्याय
प्राक्‌स्तुताय
मृषाशिक्षकाय
ॐ गोविन्ददेवनाम्ने
व्रजाधीशरक्षाकराय
पाशिपूज्याय
अनुगैर्गोपजैर्दिव्यवैकुण्ठदर्शिने
चलच्चारु-वंशी-क्वणाय
कामिनीशाय
व्रजे कामिनीमोहदाय
कामरूपाय
रसाक्ताय
रसी-रासकृते
राधिकेशाय
महामोहदाय
मानिनीमानहारिणे
विहारीवराय
मानहृताय
राधिकांगाय
धराद्वीपगाय
खण्डचारिणे
वनस्थाय
प्रियाय
अष्टवक्रर्षिद्रष्ट्रे
सराधाय
महामोक्षदाय
प्रियार्थ-पद्महारिणे
वटस्थाय
सुराय
चन्दनाक्ताय
प्रसक्ताय
राधया व्रजमागताय
मोहिनीषुमहामोहकृते
गोपिकागीतकीर्त्तये
रसस्थाय
पटिने
दुःखिताकामिनीशाय
वने गोपिकात्यागकृते
पादचिह्नप्रदर्शिने
कलाकारकाय
काममोहिने
वशिने
गोपिकामध्यगाय
पेशवाचाय
प्रियाप्रीतिकृते
रासरक्ताय
कलेशाय
रसारक्तचित्ताय
अनन्तस्वरूपाय
स्रजासंवृताय

1000 names of lord krishna in hindi,108 names lord krishna


वल्लवीमध्यसंस्थाय

सुबाहवे

सुपादाय
सुवेशाय
सुकेशव्रजेशाय
सख्ये
वल्लभेशाय
सुदेशाय
क्वणत्किंकिणीजालभृते
नूपुराढ्याय
लसत्कंकणाय
अंगदिने
हारभाराय
किरीटिने
चलत्कुण्डलाय
अंगुलीयस्फुरत्कौस्तुभाय
मालतीमण्डितांगाय
महानृत्यकृते
रासरंगाय
कालाढ्याय
चलद्धारभाय
भामिनीनृत्ययुक्ताय
कलिन्दांगजाकेलिकृते
कुंकुमश्रिये
नायिकानायकसुरैर्गीयमानाय
सुखाढ्याय
राधापतये
पूर्णबोधाय
कुटिलकटाक्षस्मितिने
वल्गितभ्रूविलासाय
सुरम्याय
अलिभिःकुन्तलालोलकेशाय
स्फुरद्वर्हकुन्दस्रजाचारुवेशाय
महासर्पतोनंदरक्षापरांघ्रिये
सदा मोक्षदाय
शंखचूडप्रणाशिने
प्रजारक्षकाय
गोपिकागीयमानाय
कुद्मिप्रणाशप्रयासाय
सुरेज्याय
कलये
क्रोधकृते
कंसमन्त्रोपदेष्ट्रे
अक्रूरमन्त्रोपदेशिने
सुरार्थाय
केशिघ्ने
पुष्पवर्षामलश्रिये
अमलश्रिये
नारदादेशतो व्योमहन्त्रे
अक्रूरसेवापराय
सर्वदर्शिने
व्रजे गोपिकामोहदाय
कूलवर्त्तिने
सतीराधिकाबोधदाय
स्वप्नकर्त्रे
विलासिने
महामोहनाशिने
स्वबोधाय
व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय
महामोहदावाग्निदग्धापतये
सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय
आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे
व्रजे राधया रथस्थाय
कृष्णचन्द्राय
गोपकैःसुगुप्तगमिने
चारुलीलाय
जले अक्रूरसंदर्शिताय
दिव्यरूपाय
दिदृक्षवे
पुरीमोहिनीचित्तमोहिने
रंगकारप्रणाशिने
सुवस्त्राय
स्रजिने
वायकप्रीतिकृते
मालिपूज्याय
महाकीर्त्तिदाय
कुब्जाविनोदिने
स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय
प्रचण्डाय
भटार्त्तिप्रदाय
कंसदुःस्वप्नकारिणे
महामल्लवेशाय
करीन्द्रप्रहारिणे
महामात्यघ्ने
रंगभूमिप्रवेशिने
रसाढ्याय
यशःस्पृशे
बलीवाक्पटुश्रिये
महामल्लघ्ने
युद्धकृते
स्त्रीवचोऽर्थिने
धरानायककंसहन्त्रे
प्राग्‌यदवे
सदापूजिताय
उग्रसेनप्रसिद्धाय
धराराज्यदाय
यादवैर्मण्डितांगाय
गुरोः पुत्रदाय
ब्रह्मविदे
ब्रह्मपाठिने
महाशंखग्ने
दण्डधृकृपूज्याय
व्रजे उद्धवप्रेषिताय
गोपमोहिने
यशोदाघृणिने
गोपिकाज्ञानदेशिने
सदास्नेहकृते
कुब्जापूजितांगाय
अक्रूरगेहगमिने
मन्त्रवेत्रे
पाण्डवप्रेषिताक्रूराय
सुखीसर्वदर्शिने
नृपानन्दकारिणे
महाक्षौहिणीघ्ने
जरासन्धमानोद्धराय
द्वारकाकारकाय
मोक्षकर्त्रे
रणिने
सार्वभौमस्तुताय
ज्ञानदात्रे
जरासन्धसंकल्पकृते
धावदंगघ्रिये
नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने
रेवतीभूषणाय
तालचिह्नयदवे
रुक्मिणीहारकाय
चैद्यभेद्याय
रुक्मिरूपप्रणाशिने
सुखाशिने
अनन्ताय
माराय
कार्ष्णिने
कामाय
मनोजाय
शम्बरारये
रतीशाय
रथिने
मन्मथाय
मीनकेतवे
शरिणे
स्मराय
दर्पकाय
मानघ्ने
पंचबाणाय
प्रियसत्यभामापतये
यादवेशाय
सत्राजित्‌ प्रेमपूराय
प्रहासाय
महारत्नदाय
जाम्बवद्युद्धकारिणे
महाचक्रधृषे
खंगधृषे
रामसन्धये
विहारस्थिताय
स्वप्नकर्त्रे
विलासिने
महामोहनाशिने
स्वबोधाय
व्रजे शापतस्त्यक्तराधासकाशाय
महामोहदावाग्निदग्धापतये
सखीबन्धनान्मोचिताक्रूराय
आरात्सखीकंकणैस्ताडिताक्रूररक्षिणे
व्रजे राधया रथस्थाय
कृष्णचन्द्राय
गोपकैःसुगुप्तगमिने
चारुलीलाय
जले अक्रूरसंदर्शिताय
दिव्यरूपाय
दिदृक्षवे
पुरीमोहिनीचित्तमोहिने
रंगकारप्रणाशिने
सुवस्त्राय
स्रजिने
वायकप्रीतिकृते
मालिपूज्याय
महाकीर्त्तिदाय
कुब्जाविनोदिने
स्फुरच्चण्डकोदण्डरुग्णाय
प्रचण्डाय
भटार्त्तिप्रदाय
कंसदुःस्वप्नकारिणे
महामल्लवेशाय
करीन्द्रप्रहारिणे
महामात्यघ्ने
रंगभूमिप्रवेशिने
रसाढ्याय
यशःस्पृशे
बलीवाक्पटुश्रिये
महामल्लघ्ने
युद्धकृते
स्त्रीवचोऽर्थिने
धरानायककंसहन्त्रे
प्राग्‌यदवे
सदापूजिताय
उग्रसेनप्रसिद्धाय
धराराज्यदाय
यादवैर्मण्डितांगाय
गुरोः पुत्रदाय

Names Of Lord Krishna In Hindi

ब्रह्मविदे
ब्रह्मपाठिने
महाशंखग्ने
दण्डधृकृपूज्याय
व्रजे उद्धवप्रेषिताय
गोपमोहिने
यशोदाघृणिने
गोपिकाज्ञानदेशिने
सदास्नेहकृते
कुब्जापूजितांगाय
अक्रूरगेहगमिने
मन्त्रवेत्रे
पाण्डवप्रेषिताक्रूराय
सुखीसर्वदर्शिने
नृपानन्दकारिणे
महाक्षौहिणीघ्ने
जरासन्धमानोद्धराय
द्वारकाकारकाय
मोक्षकर्त्रे
रणिने
सार्वभौमस्तुताय
ज्ञानदात्रे
जरासन्धसंकल्पकृते
धावदंगघ्रिये
नगादुत्पन्द्वारकामध्यवर्तिने
रेवतीभूषणाय
तालचिह्नयदवे
रुक्मिणीहारकाय
चैद्यभेद्याय
रुक्मिरूपप्रणाशिने
सुखाशिने
अनन्ताय
माराय
कार्ष्णिने
कामाय
मनोजाय
शम्बरारये
रतीशाय
रथिने
मन्मथाय
मीनकेतवे
शरिणे
स्मराय
दर्पकाय
मानघ्ने
पंचबाणाय
प्रियसत्यभामापतये
यादवेशाय
सत्राजित्‌ प्रेमपूराय
प्रहासाय
महारत्नदाय
जाम्बवद्युद्धकारिणे
महाचक्रधृषे
खंगधृषे
रामसन्धये
विहारस्थिताय
बाणपुत्रीपतये
महासुन्दराय
कामपुत्राय
बलीशाय
महादैत्यसंग्रामकृद्-याद-वेशाय
पुरीभंजनाय
भूतसंत्रासकारिणे
मृधे रुद्रजिते
रुद्रमोहिने
मृधार्थिने
स्कन्दजिते
कूपकर्णप्रहारिणे
धनुर्भंजनाय
बाणामानप्रहारिणे
ज्वरोत्पत्तिकृते
ज्वरेणसंस्तुताय
भुजाच्छेदकृते
बाणसंत्रासकर्त्रे
मृणप्रस्तुताय
युद्धकृते
भूमिभर्त्रे
नृगमुक्तिदाय
यादवानां ज्ञानदाय
रथस्थाय
व्रजप्रेमपाय
गोपमुख्याय
महासुन्दरीक्रीडिताय
पुष्पमालिने
कलिन्दांगगजाभेदनाय
सीरपाणये
महादम्भिघ्ने
पौण्ड्रमानप्रहारिणे
शिरश्छेदकाय
काशिराजप्रणाशिने
महाअक्षौहिणीध्वंसकृते
चक्रहस्ताय
पुरीदीपकाय
राक्षसीनाशकर्त्रे
अनन्ताय
महीध्राय
फणिने
वानरारये
स्फुरद्-गौरवर्णाय
महापद्मिनेत्राय
कुरुग्रामतिर्यग्गतये
गौरवार्थकौरवस्तुताय
ससाम्बपारिबर्हिणे
महावैभविने
द्वारकेशाय
अनेकाय
चलन्नारदाय
श्रीप्रभादर्शकाय
महर्षिस्तुताय
ब्रह्मदेवाय
पुराणाय
सदाषोडशस्त्रीसहस्थिताय
गृहिणे
लोकरक्षापराय
लोकरीतये
प्रभवे
उग्रसेनावृताय
दुर्गयुक्ताय
राजदूतस्तुताय
बन्धभेतृस्थिताय
नारदप्रस्तुताय
पाण्डववार्थिने
नृपैर्मन्त्रकृते
उद्धवप्रीतिपूर्णाय
पुत्रपौत्रैर्वृताय
कुरुग्रामगन्ताघृणिने
धर्मराजस्तुताय
भीमयुक्ताय
परानन्ददाय
धर्मजेन मन्त्रकृते
दिशाजिताबलिने
राजसूयार्थकारिणे
जरासन्धघ्ने
भीमसेनस्वरूपाय
विप्ररूपाय
गदायुद्धकर्त्रे
कृपालवे
महाबन्धनच्छेदकारिणे
नृपैः संस्तुताय
धर्मगेहमागताय
द्विजैः संवृताय
यज्ञसंभारकर्त्रे
जनैः पूजिताय
चैद्यदुर्वाक्‌क्षमाय
महामोक्षदाय
अरेः शिरच्छेदकारिणे
महायज्ञशोभाकराय
चक्रवर्त्तीनृपानन्दकारिणे
सुहारिणे विहारिणे
सभासंवृताय
कौरवस्य
शाल्वसंहारकाय
यानहन्त्रे
सभोजाय
वृष्णिने
मधवे
शूरसेनाय
दशार्हाय
यदवे अन्धकाय
लोकजिते
द्युमन्मानहारिणे
वर्मधृषे
दिव्यशस्त्रिणे
स्वबोधाय
सदारक्षकाय
दैत्यहन्त्रे
दन्तवक्त्रप्रणाशिने
गदाधृषे
जगत्तीर्थयात्राकराय
पद्महाराय
कुशीसूतहन्त्र
कृपाकृते
स्मृतीशाय
अमलाय
बल्वलांगप्रभाखण्डकारिणे
भीमदुर्योधनज्ञानदात्रे
अपराय
रोहिणीसौख्यदाय
रेवतीशाय
महादानकृते
विप्रदारिद्र्‌यघ्ने
सदाप्रेमयुजे
श्रीसुदाम्नः सहायाय
सरामाय भार्गवक्षेत्रगन्त्रे
श्रुतेसूर्योपरागेसर्वदर्शिने
महासेनाऽऽस्थिताय
स्नानयुक्ताय महादानकृते
मित्रसम्मेलनार्थिने
पाण्डवप्रीतिदाय

different Names Of Lord Krishna


कुन्तिजार्थिने
विशालाक्षमोहप्रदाय
शान्तिदाय
सखीकोटिभिर्गोपिकाभिःसहवटे राधिकाऽऽराधनाय
राधिकाप्राणनाथाय
सखीमोहदावाग्निघ्ने
वैभववेशाय
स्फुरत्कोटिकन्दर्पलीलाविशेषाय
सखीराधिकादुःखनाशिने
विलासिने
सखीमध्यगाय
शापघ्ने
माधवीशाय
शतवर्षविक्षेपहृते
नन्दपुत्राय
नन्दवक्षोगताय
शीतलांगाय
यशोदाशुचः स्नानकृते
दुःखहन्त्रे
सदागोपिकानेत्रलग्नवज्रेशाय
देवकीरोहिणीस्तुताय
सुरेन्द्राय
रहो गोपिकाज्ञानदाय
मानदाय
पट्टराज्ञीभिः आरासंस्तुताय धनिने
सदालक्ष्मणाप्राणनाथाय
सदाषोडशस्त्रीसहस्रस्तुतांगाय
शुकाय
व्यासदेवाय
सुमन्तवे
सिताय
भरद्वाजकाय
गौतमाय
आसुरये
सद्वशिष्ठाय
शतानन्दाय
आद्यरामाय
पर्वतमुनये
नारदाय
धौम्याय
इन्द्राय
आसिताय
अत्रये
विभाण्डाय
प्रचेतसे
कृपाय
कुमाराय
सनन्दाय
याज्ञवल्क्याय
ऋभवे
अंगिरसे
देवलाय
श्रीमृकण्डाय
मरीचये
क्रतवे
और्वकाय
लोमशाय
पुलस्त्याय
भृगवे
ब्रह्मरातवशिष्ठाय
नरनारायणाय
दत्ताय
पाणिनये
पिंगलाय
भाष्यकाराय
कात्यायनाय
विप्रपातंजलिने
गर्गाय
गुरवे
गीष्पतये
गौतमीशाय
मुनिजाजलिने
कश्यपाय
गालवाय
द्विजसौभरये
ऋष्यश्रृंगाय
कण्वाय
द्विताय
एकताय
जातूद्भवाय
घनाय
कर्दमात्मजाय
कर्दमाय
भार्गवाय
कौत्साय
आरुणये
शुचिपिप्पलादाय
मृकण्डपुत्राय
पैलाय
जैमिनये
सत्सुमन्तवे
वरो गांगलाय
स्फोटगेहफलादाय
सदापूजितब्राह्मणाय
सर्वरूपिणे
महामोहनाशमुनीशाय
प्रागमराय
मुनीशस्तुताय
शौरिविज्ञानदात्रे
महायज्ञकृते
अवभृथस्नानपूज्याय
सदादक्षिणादाय
नृपैः पारिवर्हिषे
व्रजानन्ददाय
द्वारकागेहदर्शिने
महाज्ञानदाय
देवकीपुत्रदाय
असुरैः पूजिताय
इन्द्रसेनादृताय
सदाफाल्गुनप्रीतिकृते
सत्यसुभद्राविवाहद्विपाश्व प्रदाय
मानयानाय
भुवे
मैथिलेन प्रयुक्ताय
आशु ब्राह्मणैः सह राज्ञा स्थित-ब्राह्मणैश्च स्थिताय
मैथिले कृतिने
लोकवेदोपदेशिने
सदावेदवाक्यैः स्तुताय
शेषशायिने
अमरेषु ब्राह्मणैः परीक्षा वृताय
भृगुप्रार्थिताय
दैत्यघ्ने
ईशरक्षिणे
अर्जुनसख्ये
अर्जुनस्यापि मानप्रहारिणे
विप्रपुत्रप्रदाय
धामगन्त्रे
माधवीभिर्विहारस्थिताय
कलांगाय
महामोहदावाग्निदग्धामिरामाय
यदवेउग्रसेननृपाय
अक्रूराय
उद्धवाय
शूरसेनाय
शूराय
हृदीकाय
सत्राजिते
अप्रमेयाय
गदाय
सारणाय
सात्यकये
देवभागाय
मानसाय
संजयाय
श्यामकाय
वृकाय
वत्सकाय
देवकाय
भद्रसेनाय
नृपअजातशत्रवे
जयाय
माद्रीपुत्राय
भीष्माय
कृपाय
बुद्धिचक्षुषे
पाण्डवे
शान्तनवे
देववाह्लीकाय
भूरिश्रवसे
चित्रवीर्याय
विचित्राय
शलाय
दुर्योधनाय
कर्णाय
सुभद्रासुताय
प्रसिद्धविष्णुराताय
जनमेजयाय
पाण्डवाय
कौरवाय
सर्वतेजहरये
सर्वरूपिणे राधयाव्रजं ह्यागताय
पूर्णदेवाय
वराय
रासलीलापराय
दिव्यरूपिणे
रथस्थाय
नवद्वीपखण्डप्रदर्शिने
महामानदाय
गोपजाय
विश्वरूपाय
सनन्दाय
नन्दाय
वृषाय
वल्लवेशाय
सुदाम्ने
अर्जुनाय
सौबलाय
सकृष्णस्तोकाय
अंशुकाय
सद्विशालर्षभाख्याय
सुतेजस्विकाय
कृष्णमित्रबरूथाय
कुशेशाय
वनेशाय
वृन्दावनेशाय
माथुरेशाधिपाय
गोकुलेशाय
सदागोगणाय
गोपतये
गोपिकेशाय
गोवर्धनाय
गोपतये
कन्यकेशाय
अनादये
आत्मने
हरये
परस्मै पुरुषाय
निर्गुणाय
ज्योतिःरूपाय
निरीहाय
सदा निर्विकाराय
प्रपंचात्पराय
ससत्याय
पूर्णाय
परेशाय
सूक्ष्माय
द्वारकायां नृपेण अश्वमेधकर्त्रे
अपि पौत्रेण भूभारहर्त्रे
पुनः श्रीव्रजे राधया रासरंगकर्त्रे हरये
गोपिकानां च भर्ते
सदैकस्मै
अनेकाय
प्रभापूरितांगाय
योगमायाकराय
कालजिते
सुदृष्टये
महत्तत्त्वरूपाय
प्रजाताय
कूटस्थाय
आद्यांकुराय
वृक्षरूपाय
विकारस्थिताय
वैकारिकस्तैजस्तामसश्चाहंकाराय
नभसे
दिशे
समीराय
सूर्याय
प्रचेतोऽश्विह्नये
शक्राय
उपेन्द्राय
मित्राय
श्रुतये
त्वचे
दृग्भ्यां
घ्राणाय
जिह्वायै
गिरे
भुजाभ्यां
मेढरकाय
पायवे
अंघ्रये
सचेष्टाय
धरायै
व्यो
वारे

Other Names Of Lord Krishna


मारुताय
तेजसे
रूपाय
रसाय
गन्धाय
शब्दाय
स्पर्शाय
सचित्ताय
बुद्ध्‌यै
विराजे
कालरूपाय
वासुदेवाय
जगत्कृते
अण्डेशयानाय
सशेषाय
सहस्रस्वरूपाय
रमानाथाय
आद्योऽवताराय
सदासर्गकृते
पद्मजाय
कर्मकर्त्रे
नाभिपद्मोद्भवाय
दिव्यवर्णाय
कवये
लोककृते
कालकृते
सूर्यरूपाय
अनिमेषाय
अभवाय
वत्सरान्ताय
महीयसे
तिथिभ्यो
वारेभ्यो
नक्षत्रेभ्यो
योगेभ्यो
लग्नेभ्यो
मासेभ्यो
घटीभ्यो
क्षणेभ्यो
काष्ठिकाभ्यो
मुहूर्त्तेभ्यो
यामेभ्यो
ग्रहेभ्यो
यामिनीभ्यो
दिनेभ्यो
ऋक्षमालागताय
देवपुत्राय
कृतेभ्यो
त्रेताभ्यो
द्वापरेभ्यो
असौकलये
युगानां सहस्राय
मन्वन्तरेभ्यो
लयाय
पालनाय
सत्कृतये
परार्द्धाभ्यां
सदोत्पत्तिकृते
द्व्‌यक्षरब्रह्मरूपाय
रुद्रसर्गाय
कौमारसर्गाय
मुनेः सर्गकृते
देवकृते
प्राकृताय
श्रुतिभ्यो
स्मृतिभ्यो
स्तोत्रेभ्यो
पुराणेभ्यो
धनुर्वेदाय
इज्जायै
गान्धर्ववेदाय
विधात्रे
नारायणाय
सनत्कुमाराय
वराह-नारदाभ्यां
धर्मपुत्राय
मुनिकर्दमस्यात्मजाय
स यज्ञदत्ताय
अमराय नाभिजाय
श्रीपृथवे
सुमत्स्याय
कूर्माय
धन्वन्तरये
मोहिन्यै
प्रतनारसिंहाय
द्विजवामनाय
रेणुकापुत्ररूपाय
श्रुतिस्तोत्रमुनिव्यासदेवाय
धनुर्वेदभाग्‌-रामचन्द्रावताराय
सीतापतये
भारहृते
रावणारये
नृपसेतुकृते
वानरेन्द्रप्रहारिणे
महायज्ञकृते
प्रचण्डराघवेन्द्राय
बलाय कृष्णचन्द्राय
कल्किकलेशाय
प्रसिद्धबुद्धाय
हंसाय
अश्वाय
ऋषीन्द्रोऽजिताय
देववैकुण्ठनाथाय
अमूर्त्तये
मन्वन्तरस्यावताराय
गजोद्धारणाय
ब्रह्मपुत्रश्रीमनवे
दानशीलाय
दुष्यन्तजायनृपेन्द्राय
संदृष्टायश्रुताय भूताय भविष्यद्भवते
स्थावरजंगमाय
अल्पमहते

अगर आप दुर्गा चालीसा का हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें <<दुर्गा चालीसा >>

श्री कृष्ण, हिन्दू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापरयुग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युगपुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। अधिक पढ़ें >>>>